^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร

 

name pongpop

เว็บที่เกี่ยวข้อง

 

Login Form

 

 

งานวันเด็ก 2562 "เด็ก เยาวชน จิตอาส…

21-01-2019 Hits:2 information NEWS Super User

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.ปองภพ ศรีนาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมขน ผู้ปกครองและชุมชน จัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562" ขึ้น ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ ซึ่งในงานนี้มีผู้ปกครองและชุมชนมาร่วมงานมากมาย โดยมีนางจุรีรัตน์ เล็กมณี กำนันตำบลท่าคล้อ และนายสมคิด สุทธิโป ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคร)เป็นประธาน

Read more

สังสรรค์ปีใหม่บูรณาการ Life skil

03-01-2019 Hits:9 information NEWS Super User

28 ธันวคม 2561 โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคร) ได้จัดกิจกรรมบูรณาการทกษะชีวิตให้แก่นักเรียน โดยงานนี้ ผอ.ปองภพ ศรีนาดี ผู้อำนวยการ ได้ร่วมกิจกรรมและมอบทุนกรจัดกิจกรรมให้แก่ทุกห้อง งานนี้ชื่นมื่นถ้วนหน้า 

Read more

ร่วมประชาคมกับชุมชน นำเสนอโครงการพัฒนากา…

11-05-2018 Hits:77 information NEWS Super User

ช่วงระหว่างวันที่       เมาายน 2561 นายปองภพ  ศรีนาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมูรณ์วิทยาคาร) ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการประชุประชาคมของชุมชนในเขตพื้นที่บริการ คือ บ้านหาดสองแคว หมู่ที่ 1  บ้านท่าสบก หมู่ที่ 2  บ้านหาดสองแควใต้ หมู่ที่ 4  และ บ่้านท่าเกวียน  หมู่ที่ 6 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และนำเสนอขอความเห็นชอบโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

Read more

คุณชาญชัย พลีบัตร เลี่ยงอาหารกลางวัน

02-03-2018 Hits:99 information NEWS Super User

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 คุณชาญชัย พลีบัตร เจ้าของ บริษัท พลีบัตรก่อสร้าง จำกัด และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) ได้อนุเคราะห์เลี้ยงอาหารกลางวัน แก่นักเรียนโรงเรียนวัดหาดสองแควฯ อิ่มหนำสำราญไปตามๆกัน โรงเรียนฯใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ [ ภาพข่าว ]

Read more

ร่วมงานการประกวดและนำเสนอผลงาน OBEC Awar…

30-01-2018 Hits:130 information NEWS Super User

30 มกราคม 2561 นายปองภพ ศรีนาดี ผู้ำนวยการโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) ได้ร่วมในงานการประกวดผลงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Award)   >>ภาพข่าว>>

Read more

วันเด็กแห่งชาติ

15-01-2018 Hits:112 information NEWS Super User

วันที่ 12 มกราคม 2561 โรงเรียนวัดหาดสองแคว(มบูรณ์วิทยาคาร) ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น ภายใต้คอนเซพ "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน คณะกรรมกรสถานศึกษา พ่อค้าคหบดี ผู้ปกครอง ร่วมงานอย่างมากมาย 

Read more

อาสาสสมัครสาธารณสุข รพสต.หาดสองแคว ร่วมจ…

07-12-2017 Hits:133 information NEWS Super User

วันเสาร์ที่ 9 พ.ย.2560 ;; อาสาสสมัครสาธารณสุข ชุมชนบ้านท่าเกวียน บ้านหาดสองแควใต้ บ้านหาดสองแควเหนือ บ้านท่าสะบก ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาในการทำความสะอาด และกำจัดลูกน้ำยุงลาย ให้กับโรงเรียน โดยมีผู้อำนวยการ และคณะครูร่วมในกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการลที่ 9 อย่างพร้อมเพรียง

Read more

สมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง…

08-11-2017 Hits:258 information NEWS Super User

โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต  2  มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคล  เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน  สาขาวิชาเอกปฐมวัย จำนวน  1  อัตรา 

Read more

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ สหวิทยศึกษษวังสี…

07-09-2017 Hits:154 information NEWS Super User

7 กันยาายน 2560  นายปองภพ ศรีนาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณืวิทยาคาร) ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ของสหวิทยาศึกษาวังสีทา ณ โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์์วิทยาคาร) โดยมีคุณครูจากโรงเรียนในสหวิทยาศึกษาเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

Read more

ลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้

01-09-2017 Hits:140 information NEWS Super User

ส่วนพัฒนาเหมือง โรงงานปูนซิเมนต์ไทย(แก่งคอย) จำกัด ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะพันธุ์กล้าไม้ และการเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม แก่นักเรียน ในช่วง "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" การนี้ยังได้ก่อสร้างเรือนเพาะชำ เพื่อใช้ในการอนุบาลกล้าไม้ให้กับโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) อีก 1 หลัง ทั้งนี้โดยการประสานงานของท่านผู้อำนวยการปองภพ ศรีนาดี ที่ต้องการให้ นักเรียน มีความผูกพันและอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และต่อยอดความรู้เพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้ระหว่างเรียนอีกด้วย

Read more

อบรมเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากร คิดทำตามคำพ่อ

20-08-2017 Hits:115 information NEWS Super User

เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 คุณครูชไมพร วังเย็น ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมอบรม "เยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากร คิดทำตามคำพ่อ" ณ สวนพฤกษศาสตร์พุแค ทั้งนี้เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งการอบรมนี้จะมีการอบรมต่อเนื่อง 3 ครั้ง ครั้งละ 2-3 วัน รวมการอบรมเป็นระยะแวละ 8 วัน

Read more

วันภาษาไทย

31-07-2017 Hits:168 information NEWS sawitree

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนจัดงานวันภาษาไทย ให้นักเรียนแต่งกายชุดไทยเพื่อสืบสานประเพณีไทย การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร มีกิจกรรมมากมาย เช่น การละเล่นไทย

Read more

โครงการมัคคุเทศก์ช้างน้อย รุ่นที่ 7 บริษ…

19-07-2017 Hits:173 information NEWS

โครงการมัคคุเทศก์ช้างน้อย รุ่นที่ 7 บริษัทปูนซีเมนต์ไทย แก่งคอย (จำกัด) วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 นักเรียนโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) ได้ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์และฝึกการเป็นมัคคุเทศก์๋ เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำและความกล้าแสดงออกของนักเรียน

Read more

อบรมการอ่านการเขียนด้วยสื่อเทคโนโลยีระดั…

19-07-2017 Hits:260 information NEWS sawitree

  เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 ครูธนิตา หาโพธิ์ทอง และครูศิริกานต์ โพธิ์คำ ได้เข้าร่วมอบรมการจัดกิจกรรมทักษะการคิดและเตรียมความพร้อมด้านการอ่านการเขียนด้วยสื่อเทคโนโลยีระดับชั้นปฐมวัย

Read more

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู…

04-07-2017 Hits:151 information NEWS Super User

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) ได้ต้อรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมี นายปองภพ ศรีนาดี ผู้อำนวยกานโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) ให้การต้อนรับ  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมี นายปองภพ ศรีนาดี ผู้อำนวยกานโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) ให้การต้อนรับ

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC สหวิทยาศึกษาวังสี…

11-06-2017 Hits:120 information NEWS Super User

วันศุกร์ที่ 26 พ.ค. 2560 นายปองภพ ศรีนาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหาดสองแควฯ นำคณะครูและบุคลากรทาทงศึกษาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการข้่าราชครูและบุคลากร สหวิทยศึกษาวังสีทา ปีการศึกษา 2560 ที่โรงเรียนวัดเตาปูน โดยในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรทาทงศึกษา อีกทั้งเพื่อเป็นการร่วมสร้างเครือข่ายชุมชนทางวิชาชีพของครูกลุ่มสาระต่างๆ ในสหวิทยาศึกษาวังสีทา

Read more

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครู…

17-05-2017 Hits:374 information NEWS Super User

ด้วยโรงเรียนวัดหาดสองแควฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต  2    มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน      สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ [ ดาวน์โหลดรายละเอียด.]  [ ใบสมัคร ]

Read more

ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์

02-05-2017 Hits:106 information NEWS Super User

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดหาดสองแควฯ ได้ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ตาม พันธกิจ (Mission) ขององค์กรและทำให้องค์กรมีการพัฒนาในระยะยาวได้ อีกทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการ “การวางแผนกลยุทธ์” ซึ่งเป็น กระบวนการกำหนดเป้าหมายระยะยาวขององค์กร (Long Range Goals) การเลือกวิถีทาง (Means) เพื่อให้บรรลุ จุดหมายนั้น  

Read more

คณะครูร่วมงาน อบต.ท่าคล้อ

09-04-2017 Hits:172 information NEWS Super User

เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2560 คณะครูโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) ได้เข้าร่วมตัดสินกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยการนำทีมผู้ตัดสินของคุณครูจรัญ พิมพ์ศร ซึ่งทีมผู้ตัดสินของโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) ประกอบด้วย คุณครูจรัญ พิมพ์ศร คุณครูภาณุรัตน์ ดีชื่น คุณครูสีม่วง ศรธรรมลี และคุณครูชไมพร วังเย็น 

Read more

นายอำเภอแก่งคอยเดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำ…

08-04-2017 Hits:416 information NEWS Super User

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560  นายเอกพร จุ้ยสำราญ นายอำเภอแก่งคอย เดินทางมาให้กำลังใจกิจกรรมจิตอาสา ของกลุ่ม"คนบ้านหาด" ซึ่งนำทีมโดยคุณจิรภัทร จันทราบุตร (ผู้ใหญ่โชค) และกำนันจุรีรัตน์ เล็กมณี กำนันตำบลท่าคล้อ รวมทั้ง ผู้นำชุมชนทั้ง 4 หมู่บ้าน ตลอดจนบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (SCG) ในการทาสีอาคาร 017 ของโรงเรียนวัดหาดวองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร)  

Read more

จิตอาสาไม่ได้มาเพราะโชคช่วย

07-04-2017 Hits:170 information NEWS Super User

ระหว่างวันที่ 1- 7 เมษายน 2560 คุณจิรภัทร จันทราบุตร (ผู้ใหญ่โชค) ได้เป็นแกนนำจิตอาสา เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนรู้ 360 องศา ของท่านผู้อำนวยการปองภพ ศรีนาดี เพื่อให้โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) เป็น โรงเรียนน่าอยู่ ห้องเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ คุณครูเป็นมืออาชีพ  โดยในครั้งนี้ท่าน"ผู้ใหญ่โชค"ได้รวมพลจิตอาสาจากหลายหน่วยงานมาช่วยทาสีอาคารไม้แบบ 017 ซึ่งก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2518  นับเป็นการร่วมมือร่วมแรงแบบภาคีเครือข่ายประชารัฐ อย่างแท้จริง

Read more

คุณชาญชัย พลีบัตร มอบสีสำหรับทารั้วโรงเร…

07-04-2017 Hits:123 information NEWS Super User

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 คุณชาญชัย พลีบัตร เจ้าของ บริษัท พลีบัตรก่อสร้าง จำกัด และเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร)ได้มอบสีนำ้อย่างดี จำนวน 4 ถัง ให้กับโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม ของท่าน ผอ.ปองภพ ศรีนาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) ที่เร่งพัฒนาทั้งวิชาการ และบริบทของโรงเรียน และเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

Read more

ทีมฟุตบอล VIP แก่งคอย มอบข้าวสารและอุปกร…

17-03-2017 Hits:142 information NEWS Super User

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 "ผู้ใหญ่โชค" คุณจิรภัท  จันทาบุตร  พร้อมคณะทีมฟุตบอล VIP แก่งคอย และ ทีม VIP หาดสองแคว จัดแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรและได้ร่วมกันมอบข้าวหอมมะลิ คัดพิเศษ จำนวน 20 กระสอบ ,อุปกรณ์กีฬา,อุปกรณ์การเรียน แก่โรงเรียนวัดหาดสองแคว ฯ โดยมีนายปองภพ ศรีนาดี และคณะครุ ร่วมรับมอบในครั้งนี้

Read more

ระดมภาคีเครือข่ายร่วมปรับปรุงอาคารอนุบาล

05-03-2017 Hits:139 information NEWS Super User

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) นำโดย นายสมคิด สุทธิโป ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ  นายจิรภัท  จันทาบุตร  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 (กรรมการสถานศึกษาฯ)  สอบต.ทองรัก  ชัยเนตร์(กรรมการสถานศึกษาฯ) มาช่วยในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาลซึ่งได้ชำรุด ทั้งนี้เป็นไปตามวิสัยทัศน์การบริหารของนายปองภพ ศรีนาดี ในการพัฒนาบริบทให้เอื้้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

Read more
Copyright © 2013. Hadsongkhaew school Rights Reserved.