^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร

 

name pongpop

เว็บที่เกี่ยวข้อง
Login Form

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

    

  โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) เดิมตั้งอยู่ในที่ดินของวัดหาดสองแควหมู่ที่ ๔ ตำบลท่าคล้อ  อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี เปิดการทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๗  โดยอาศัยศาลาวัดเป็นอาคารเรียนตั้งชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลท่าคล้อ  ๑ (วัดหาดสองแคว) มีนายวงศ์ บุราโส เป็นครูใหญ่

       พ.ศ. ๒๔๘๘  พระครูสมบูรณ์ศิลวัตร เจ้าอาวาสวัดหาดสองแคว  พร้อมด้วยชาวนาบ้าน  ได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศขึ้น ๑ หลัง ใต้ถุนสูง  ๓ ห้องเรียน โดยมีนายอำเภอเป็นผู้รับมอบและได้เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๙ และ ตั้งแต่ชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลท่าคล้อ ๑ (สมบูรณ์วิทยาคาร) ต่อมา พ.ศ ๒๔๙๔  ทางราชการได้ตั้งชื่อใหม่ว่า โรงเรียนวัดหาดสองแคว( สมบูรณ์วิทยาคาร)

       พ.ศ. ๒๕๑๔  ได้รับอนุมัติให้เปิดชั้นประถมปลายเริ่ม ป.๕ จำนวน ๑ ห้องเรียน มีนักเรียน ๒๒ คนและในปีเดียวกันนี้  ชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างบ้านพักครูให้ทางราชการ ๑ หลัง รวม ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งมอบที่ดินให้อีก ๑๒ ไร่เพื่อปลูกสร้างอาคารถาวรหลังใหม่

        พ.ศ. ๒๕๑๘ รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวรหลังใหม่แบบ ๐๑๗ สร้างในที่ดินที่นายเสน่ห์  ศรีแสงเพ็ญ  และชาวบ้านหาดสองแควมอบให้เนื่องจากอาคารถาวรหลังเก่าชำรุดในเงินงบประมาณ ๓๑๐,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และย้ายจากอาคารเรียนหลังเก่า.ในบริเวณวัดหาดสองแคว  มาเปิดทำการสอนที่อาคารเรียนหลังใหม่ แบบ๐๑๗ ในสถานที่ตั้งปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม  ๒๕๑๘ นอกจากนั้นคณะชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างส้วมให้อีกหนึ่งหลังจำนวน ๓ ที่นั่ง ในราคา  ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน)

          ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับรับงบประมาณสนับสนุนการซ่อมแซมปรับปรุงไฟฟ้าภายในอาคารเป็นเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างถนนภายในโรงเรียนเป็นระยะทาง ๒๒๐ เมตร

           พ.ศ.๒๕๕๔ ได้รับงบบริจาคจากบริษัทปูนซีเมนต์ไทย และปูนซีเมนต์นครหลวงในการจัดสร้างโรงอาหารเพื่อน้องเป็นเงิน ๑,๒๖๐,๐๐๐ บาท

         พ.ศ. ๒๕๕๖ มูลนิธิซีเมนต์ไทย มอบงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนขนาดความกว้าง  ๑๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ชุด โต๊ะเก้าอี้ครูจำนวน ๖ ชุด พร้อมโต๊ะเก้าอี้นักเรียนจำนวน ๑๐๐ คิดเป็นเงินมูลค่า ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ด้วยเงินงบประมาณ จำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาทในการปรับปรุงอาหารซิเมนต์ไทยเป็นปูนทั้งหมด

พ.ศ. ๒๕๕๘ กองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้าสระบุรี ๑ สนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๓๒๕,๐๐๐ บาท ในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องเรียน

- ได้รับงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลขยายอาคารเอนกประสงค์ จากความยาว ๒๔ เมตร เป็นขนาดความยาว ๓๖ เมตร งบประมาณ ๔๒๐,๐๐๐

- ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและประปาในโรงเรียนเป็นเงิน ๑๔๐๐๐๐ บาท

ตลอดระยะเวลา กว่า 70 ปี โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) ได้มีการพัฒนาในทุกๆด้านมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการสนับทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม ด้วยดีตลอดมา และตลอดไป ด้วยการบริหารอย่างมีวิสัยทัศน์ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน 

 

 

Copyright © 2013. Hadsongkhaew school Rights Reserved.