กรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร)

     
 

นายสมคิด  สุทธิโป

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ

 
     

นายศรายุทธ  สุวรรณรัตน์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นายชาญชัย  พลีบัตร

ผู้แทนองค์กรชุมชน

 กรรมการ 

พระครูปิยธรรมพิศิษฐ์

ผู้แทนศาสนา

กรรมการ

     

นายจรัญ  พิมพ์ศร

ผู้แทนครู

กรรมการ

นายโชคชัย  จันทาบุตร

ผู้แทนศิษย์เก่า

 กรรมการ

นายทนงยุทธ      จันทกุล

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรรมการ

    1431159881927

นายทองรัก  ไชยเนตร

ผู้แทนผู้ปกครอง

กรรมการ

 

นายปองภพ  ศรีนาดี

ผอ.โรงเรียนวัดหาดสองแควฯ

กรรมการและเลขานุการ