^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร

 

name pongpop

เว็บที่เกี่ยวข้อง

 

Login Form

 

ร่วมประชาคมกับชุมชน นำเสนอโครงการพัฒนาการศึกษา

 

ช่วงระหว่างวันที่       เมาายน 2561 นายปองภพ  ศรีนาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมูรณ์วิทยาคาร) ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการประชุประชาคมของชุมชนในเขตพื้นที่บริการ คือ บ้านหาดสองแคว หมู่ที่ 1  บ้านท่าสบก หมู่ที่ 2  บ้านหาดสองแควใต้ หมู่ที่ 4  และ บ่้านท่าเกวียน  หมู่ที่ 6 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และนำเสนอขอความเห็นชอบโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยการจ้างครูอัคราจ้างในสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน ซึ่งได้รับความสนใจและให้ความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี

Copyright © 2013. Hadsongkhaew school Rights Reserved.