Articles

จิตอาสาไม่ได้มาเพราะโชคช่วย

ระหว่างวันที่ 1- 7 เมษายน 2560 คุณจิรภัทร จันทราบุตร (ผู้ใหญ่โชค) ได้เป็นแกนนำจิตอาสา เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนรู้ 360 องศา ของท่านผู้อำนวยการปองภพ ศรีนาดี เพื่อให้โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) เป็น โรงเรียนน่าอยู่ ห้องเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ คุณครูเป็นมืออาชีพ  โดยในครั้งนี้ท่าน"ผู้ใหญ่โชค"ได้รวมพลจิตอาสาจากหลายหน่วยงานมาช่วยทาสีอาคารไม้แบบ 017 ซึ่งก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2518  นับเป็นการร่วมมือร่วมแรงแบบภาคีเครือข่ายประชารัฐ อย่างแท้จริง

คุณจิรภัทร จันทราบุตร (ผู้ใหญ่โชค) ได้เป็นแกนนำจิตอาสา เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนรู้ 360 องศา ของท่านผู้อำนวยการปองภพ ศรีนาดี เพื่อให้โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) เป็น โรงเรียนน่าอยู่ ห้องเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ คุณครูเป็นมืออาชีพ  โดยในครั้งนี้ท่าน"ผู้ใหญ่โชค"ได้รวมพลจิตอาสาจากหลายหน่วยงานมาช่วยทาสีอาคารไม้แบบ 017 ซึ่งก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2518  นับเป็นการร่วมมือร่วมแรงแบบภาคีเครือข่ายประชารัฐ อย่างแท้จริง