Articles

ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดหาดสองแควฯ ได้ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ตาม พันธกิจ (Mission) ขององค์กรและทำให้องค์กรมีการพัฒนาในระยะยาวได้ อีกทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการ “การวางแผนกลยุทธ์” ซึ่งเป็น กระบวนการกำหนดเป้าหมายระยะยาวขององค์กร (Long Range Goals) การเลือกวิถีทาง (Means) เพื่อให้บรรลุ จุดหมายนั้น

 

 

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดหาดสองแควฯ ได้ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ตาม พันธกิจ (Mission) ขององค์กรและทำให้องค์กรมีการพัฒนาในระยะยาวได้ อีกทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการ “การวางแผนกลยุทธ์” ซึ่งเป็น กระบวนการกำหนดเป้าหมายระยะยาวขององค์กร (Long Range Goals) การเลือกวิถีทาง (Means) เพื่อให้บรรลุ จุดหมายนั้น  โดยในการประชุมปฏืบัติการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากครูและบึคลากรทางการศึกษา เป็นอย่างดี