Articles

เยี่ยมบ้าน ประสานใจ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นายปองภพ ศรีนาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคร) ได้นำคณะครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน "เยียมบ้านประสานใจ ร้อยใจ ร้อยรัก ร้อยเปอร์เซนต์" ซึ่งในการออกเยี่ยบ้านครั้งนี้เป็นกรเติมเต็ม

สำหรับการเก็บข้อมูลเพื่อที่จะนำมาช่วยในการแก้ปัญหาในเบื้องต้นให้กับนักเรียนของโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) โดยได้รับความร่วมมือและความสนใจจากชุมชนและผู้ปกครองให้การตอบรับเป็นอย่างดี