Articles

คุณชาญชัย พลีบัตร เลี่ยงอาหารกลางวัน

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 คุณชาญชัย พลีบัตร เจ้าของ บริษัท พลีบัตรก่อสร้าง จำกัด และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) ได้อนุเคราะห์เลี้ยงอาหารกลางวัน แก่นักเรียนโรงเรียนวัดหาดสองแควฯ อิ่มหนำสำราญไปตามๆกัน โรงเรียนฯใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ [ ภาพข่าว ]

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 คุณชาญชัย พลีบัตร เจ้าของ บริษัท พลีบัตรก่อสร้าง จำกัด ได้อนุเคราะห์เลี้ยงอาหารกลางวัน แก่นักเรียนโรงเรียนวัดหาดสองแควฯ นอกจากนี้คุณชาญชัย ยังมอบเงินขวัญถุงให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นการออม อีกด้วย โดยการนี้ ผอ.ปองภพ ศรีนาดี ได้ห้การต้อนรับและนำเสนอวิสัยทัศน์ในการบริหารยุคใหม่ของโรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) เพื่อให้คุณชาญชัยได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการสนับสนุนช่วยเหลือต่อไปอีกด้วยโรงเรียนฯใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้